Opłaty

Poniżej zamieszczono tabelę zawierającą dokładne wyliczenia należności finansowych, które działkowcy oraz członkowie Towarzystwa winni uiścić na rzecz Towarzystwa

 

Zgodnie z uchwałą Zarządu Towarzystwa podjętą po aprobacie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa oraz na podstawie uchwały Walnego Zebrania Towarzystwa, w roku 2019 opłata ogrodowa wynosi 1,10 gr od metra kwadratowego działki. Dokładna powierzchnia działkę została przedstawiona w tabelce.

Opłaty ogrodowe oraz składka członkowska za 2019 r.

Zarząd Towarzystwa przypomina, że ostatecznym terminem na wniesienie wskazanych opłat jest 30 czerwca 2019 r. Po tym terminie Zarząd Towarzystwa obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe.

Jednocześnie Zarząd informuje, że obowiązki finansowe członkowie Towarzystwa i działkowcy mogą uiszczań:
1) gotówką u asystenta Zarządu Towarzystwa;
2) przelewem na konto:
Towarzystwo Ogrodów Działkowych Stary Mokotów
ul. św. A. Boboli 9, skr. poczt. 69
02-523 Warszawa
05 1050 1012 1000 0090 3045 1612
tytułem: opłata ogrodowa 2019 za działkę nr …. oraz składka członkowska

pobierz druk przelewu