Historia Towarzystwa

Towarzystwo Ogrodów Działkowych Stary Mokotów jest stowarzyszeniem ogrodowych w rozumieniu ustawy o ROD, które zostało powołane w celu prowadzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Mai Berezowskiej w Warszawie. Ogród ten, istniejący od 1941 r., był prowadzony przez różne podmioty na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Niemniej, po wejściu w życie nowej ustawy o ROD, działkowcy posiadający prawo do działki w naszym Ogrodzie postanowili wyodrębnić się ze struktur Polskiego Związku Działkowców, który do tej pory był monopolistą w zakresie prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych, i założyć własne, niezależne stowarzyszenie ogrodowe.

11 maja 2014 r. w ROD im. Mai Berezowskiej odbyło się zebranie wszystkich działkowców ROD zwołane zgodnie z nową ustawą o ROD. W zebraniu tym brało udział 73 działkowców z 83, co stanowiło 88% wszystkich uprawnionych do głosowania. Po owocnej dyskusji wszyscy obecni podjęli Uchwałę nr 2, w której zdecydowali o wyodrębnieniu ROD im. Mai Berezowskiej ze struktu PZD, powołali Towarzystwo Ogrodów Działkowych Stary Mokotów jako stowarzyszenie odpowiedzialne za prowadzenie naszego Ogrodu, przyjęli jego Statut oraz powołali komitet założycielski. Dodatkowo, zebranie to wyłoniło władze Towarzystwa I kadencji, tj. Zarząd oraz Komisję Rewizyjną.

Towarzystwo zostało zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy dnia 14 października 2014 r. i od tego dnia rozpoczęło swoją działalność. W tym dniu doszło również do skutku wyodrębnienie naszego Ogrodu z PZD.

Wskazać należy, że mimo, iż rejestracja Towarzystwa nastąpiła dopiero w 2014 r., to w rzeczywistości nasze Towarzystwo jest prawnym kontynuatorem wszystkich poprzednich podmiotów prowadzących nasz Ogród. Tym samym korzenie Towarzystwa sięgają roku 1941. Taki stan rzeczy wynika z przepisów prawa, które jasno stanowią, że Towarzystwo jest następcą prawnym PZD.

Nazwa Towarzystwa nawiązuje do tej długiej tradycji naszego Ogrodu. Zgodnie z praktyką lat przed­ i powojennych, ogrody działkowe prowadzone były właśnie przez towarzystwa ogrodowe, towarzystwa działkowe lub towarzystwa ogrodów działkowych. Drugi człon nazwy wskazuje na lokalizację naszego Ogrodu i jego zakorzenienie w długiej historii stolicy Polski. Ogród im. Mai Berezowskiej leży bowiem przy ul. św. A. Boboli w sąsiedztwie Pól Mokotowskich w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy właśnie na terenie Starego Mokotowa ­najstarszej części tej dzielnicy.

Kolejnym znakiem rozpoznawczym naszego Towarzystwa jest logo wykonane przez artystę plastyka Szymona Gdowicza. W swej prostocie i wymowie nawiązuje ono do twórczości patronki naszego Ogrodu ­ artystki Mai Berezowskiej, która słynęła z grafik kreślonych wyróżniającą się kreską. Samo zaś jabłko oraz altana ogrodowa w jego wnętrzu oddaje zakres działalności Towarzystwa, które koncentruje się na ogrodnictwie działkowym.

W końcu nasze Towarzystwo nie jest wyłącznie stowarzyszeniem powołanym przez i jedynie dla działkowców. Uznajemy, że prowadzony przez nas Ogród jest dobrem wspólnym, które powinno i może służyć społeczności lokalnej i naszym sąsiadom. Dlatego nasze Towarzystwo jest otwarte na współpracę, a prowadzony przez nas Ogród jest ogrodem otwartym. Więcej na ten temat w zakładce “O Ogrodzie im. Mai Berezowskiej”.