Formularze

I. Sprawy członkowskie

Członkiem Towarzystwa Ogrodów Działkowych Stary Mokotów zostaje się na podstawie stosownej uchwały Zarządu Towarzystwa. Osoba ubiegająca się o członkostwo winna spełnić warunki wskazane w Statucie Towarzystwa, w tym przede wszystkim być działkowcem, tj. posiadać prawo do działki w ROD im. Mai Berezowskiej, oraz złożyć stosowny wniosek do Zarządu – deklarację członkowską.

Wzór deklaracji członkowskiej do pobrania {.pdf}

Członkowie Towarzystwa mogą na Walnych Zebraniach Towarzystwa być reprezentowani przez pełnomocników. Niezbędnych wymogiem jest jednak przedłożenie Zarządowi Towarzystwa pisemnego pełnomocnictwa, które zawiera stosowne umocowanie.

Wzór pełnomocnictwa do pobrania {.pdf}

II Sprawy dotyczące prawa do działki

Obecnie obowiązująca ustawa o ROD wprowadza kilka sposobów nabycia prawa do działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym. Każdy ze sposobów wraz ze wskazaniem niezbędnej dokumentacji jest przedstawiony poniżej:

1) umowa dzierżawy działkowej

Działki znajdujące się w gestii Towarzystwa, tj. takie, co do których nikomu nie przysługuje prawo do działki, mogą być przedmiotem umowy dzierżawy działkowej zawartej pomiędzy nowym działkowcem oraz Towarzystwem reprezentowanym przez Zarząd Towarzystwa.

Informacje na temat działek wolnych można uzyskać u asystenta Zarządu Towarzystwa oraz na naszej stronie internetowej.

Osoba zainteresowana zawarciem umowy dzierżawy działkowej musi złożyć stosowny wniosek do Zarządu Towarzystwa wraz z kopią dowodu osobistego oraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty w wysokości 1000 zł.

Wzór wniosku o zawarcie umowy dzierżawy działkowej {.pdf}

Dodatkowo, nowy działkowiec będzie musiał ponieść koszty wynagrodzenia nasadzeń i obiektów znajdujących się na działce, które staną się jego własnością w dniu podpisania umowy dzierżawy działkowej. Wynagrodzenie to musi być przez Towarzystwo w całości lub części zwrócone poprzedniemu działkowcowi. Wraz z wnioskiem można również złożyć deklarację członkowską i wtedy z chwilą zawarcia umowy dzierżawy działkowej nowy działkowiec stanie się również członkiem Towarzystwa.

Po otrzymaniu wniosku i na podstawie informacji w nim zawartych, Zarząd Towarzystwa przygotuje projekt umowy dzierżawy działkowej oraz podejmie uchwałę w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działkowej. Po podpisaniu umowy dzierżawy działkowej, osoba składająca wniosek jest pełnoprawnym działkowcem. Przed podpisaniem umowy dzierżawy działkowej, nowy działkowiec jest zobowiązany uiścić wynagrodzenie, o którym jest mowa powyżej.

2) przeniesienie prawa do działki

Zgodnie z obowiązującą ustawą o ROD, działkowiec, który uzna, z jakichkolwiek przyczyn, że nie chce lub nie jest w stanie dalej użytkować działkę, może znaleźć osobę, która stanie się działkowcem w jego miejsce. Aby taki zabieg stał się skuteczny, należy wykonać dwie czynności.

Po pierwsze, działkowiec i osoba, która chce zostać działkowcem, muszą zawrzeć umowę o przeniesieniu prawa do działki. W umowie należy określić dokładne położenie działki oraz wskazać wynagrodzenie za nasadzenia i obiekty znajdujące się na działce. Umowa musi mieć formę pisemną, zaś strony muszą udać się do notariusza, gdyż podpisy pod umową muszą zostać notarialnie poświadczone. Umowa powinna być zawarta w trzech egzemplarzach – po jednej dla każdej strony oraz dla Towarzystwa,

Po drugie, ustawa ROD precyzuje, że umowa przeniesienia prawa do działki dla swej skuteczności wymaga zatwierdzenia przez stowarzyszenie ogrodowe, tj. przez Towarzystwo. Aby Zarząd Towarzystwa podjął stosowną uchwałę, należy złożyć wniosek zgodnie ze wzorem. Do wniosku należy dołączyć oryginał umowy przeniesienia prawa do działki z podpisami notarialnie poświadczonymi, dowód uiszczenia opłaty w kwocie 500 zł na rzecz Towarzystwa oraz kopię dowodu osobistego. Dodatkowo, wraz z wnioskiem można złożyć deklarację członkowską i wtedy wraz z zatwierdzeniem umowy, nowy działkowiec stanie się również członkiem Towarzystwa.

Wzór wniosku o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki {.pdf}

Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z wszystkimi załącznikami, Zarząd Towarzystwa podejmie uchwałę o zatwierdzeniu umowy przeniesienia, której odpis zostanie doręczony nowemu działkowcowi. Z chwilą jej podjęcia, osoba ta staje się pełnoprawnym działkowcem. Jeśli w ciągu 2 miesięcy taka uchwała nie zostanie podjęta, ustawa o ROD przewiduje, że doszło do zatwierdzenia umowy dzierżawy działkowej.

W wyjątkowych sytuacjach, Zarząd Towarzystwa może odmówić zatwierdzenia umowy dzierżawy działkowej lub wskazać inną osobę, która za określone wynagrodzenie nabędzie prawo do działki. Niemniej, odbywa się to w sytuacjach wyjątkowych i raczej nie ma miejsca.

3) prawo do działki dla małżonka

Zgodnie z ustawą o ROD, prawo do działki może być ustanowione jedynie na rzecz jednej pełnoletniej osoby fizycznej. Niemniej, w ograniczonym zakresie ustawa dopuszcza ustanowienie prawa do działki na rzecz dwóch osób. Wyjątek ten dotyczy jedynie małżonków.

Jeżeli oboje małżonków chce zawrzeć umowę dzierżawy działkowej, każdy z nich powinien złożyć stosowne dokumenty do Zarządu Towarzystwa (patrz pkt. 1). To samo dotyczy wniosku osoby bliskiej zmarłego działkowca (patrz pkt. 5). W przypadku przeniesienia prawa do działki, oboje małżonków musi być stroną umowy przeniesienia prawa do działki oraz oboje muszą złożyć stosowny wniosek do Zarządu Towarzystwa (patrz pkt. 2).

Jeżeli prawo do działki zostało już ustanowione na rzecz jednego małżonka, a drugi małżonek może żądać zawarcia umowy dzierżawy działkowej również z nim. W takim wypadku winien złożyć stosowny wniosek do Zarządu Towarzystwa wraz z oryginałem aktu małżeństwa oraz kopią dowodu osobistego.

Wzór wniosku o zawarcie umowy dzierżawy działkowej z małżonkiem {.pdf}

Po otrzymaniu wniosku, Zarząd podejmuje uchwałę oraz przygotowuje projekt umowy, którą muszą podpisać małżonkowie wspólnie.

4) śmierć działkowca – prawa współmałżonka

W przypadku śmierci działkowca, który pozostawał w związku małżeńskim, drugi małżonek może w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci złożyć na ręce Zarządu Towarzystwa oświadczenie woli o wstąpieniu w stosunek prawny wynikający z prawa do działki. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał akty zgonu oraz kopię dowodu osobistego. Dodatkowo można również wypełnić deklarację członkowską.

Wzór oświadczenia o wstąpieniu w prawo do działki {.pdf}

Z chwilą złożenia oświadczenia, małżonek zmarłego działkowca staje się działkowcem.

5) śmierć działkowca – prawa osoby bliskiej

Jeżeli zmarły działkowiec nie był w chwili śmierci w związku małżeńskim lub małżonek zmarłego działkowca nie złożył w terminie 6 miesięcy oświadczenia o wstąpieniu w prawo do działki, osoba bliska zmarłego działkowca może zgłosić roszczenie o ustanowienie prawa do działki na jej rzecz. Osobą bliską w rozumieniu ustawy o ROD jest zstępny (dzieci, wnuki), wstępny (rodzice, dziadkowie), rodzeństwo, dzieci rodzeństwa oraz osoba pozostająca z działkowcem w stosunku przysposobienia (adoptowane dzieci lub rodzice adopcyjny). Aby zgłosić takie roszczenie, osoba bliska musi w terminie 3 miesięcy złożyć stosowny wniosek do Zarządu Towarzystwa. Do wniosku należy dołączyć oryginał aktu zgonu, inne dokumenty potwierdzające status osoby bliskiej zmarłego działkowca oraz wniosek o zawarcie umowy dzierżawy działkowej.

Wzór wniosku o ustanowienie prawa do działki po zmarłym działkowcu. {.pdf}

Wzór wniosku o zawarcie umowy dzierżawy działkowej {.pdf}

Do wpłynięciu wniosku, Zarząd Towarzystwa przygotowuje umowę dzierżawy działkowej oraz podejmuje stosowną uchwałę. Z chwilą podpisania umowy dzierżawy działkowej, osoba bliska zmarłego działkowca staje się działkowcem w jego miejsce.

W przypadku, gdy stosowne wniosku wpłynął od kilku osób bliskich zmarłego działkowca, Zarząd Towarzystwa nie może zawrzeć umowy dzierżawy działkowej z żadnym z nich. W takim wypadku, to sąd rozstrzyga, z kim Towarzystwo powinno zawrzeć umowę dzierżawy działkowej.